Ecclesiastes

Ecclesiastes 9:1-10 – The Facts of Life

Smedly Yates October 23, 2016 Ecclesiastes
Ecclesiastes 9:1-10