Ecclesiastes

Ecclesiastes 8:1-9 – Benefits and Limits of Wisdom

Smedly Yates October 9, 2016 Ecclesiastes
Ecclesiastes 8:1-9