Ecclesiastes

Ecclesiastes 7:23-29 – The Great Disappointment

Smedly Yates October 2, 2016 Ecclesiastes
Ecclesiastes 7:23-29