Ecclesiastes

Ecclesiastes 7:1-14 – If You Know What’s Good For You

Smedly Yates September 11, 2016 Ecclesiastes
Ecclesiastes 7:1-14