Ecclesiastes

Ecclesiastes 3:1-11 – Who’s In Charge Around Here?

Smedly Yates July 24, 2016 Ecclesiastes
Ecclesiastes 3:1-11