Ecclesiastes

Ecclesiastes 10:1-20 – Wisdom And Folly Under The Sun

Smedly Yates November 6, 2016 Ecclesiastes
Ecclesiastes 10:1-20