Ecclesiastes

Ecclesiastes 3:12-22 – If God Is Sovereign…

Smedly Yates July 31, 2016 Ecclesiastes
Ecclesiastes 3:12-22