Ecclesiastes

Ecclesiastes 1:12-18 – Fact-Checking the Smartest Man in History

Smedly Yates June 19, 2016 Ecclesiastes
Ecclesiastes 1:12-18